1. Danh sách phân công giáo viên 2. Tổng hợp + Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 81 + Tổng số giáo viên trong nhà trường: 59 đồng chí Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 23 giáo viên. Chiếm 39 % Tốt nghiệp Cao Đẳng: 9 giáo viên. Chiếm 15 % Tốt nghiệp TCCN: 27 giáo viên. Chiếm 67 %...